De Silo Meubels & Zo

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met De Silo Meubels & Zo betreffende de verkoop, levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan De Silo Meubels & Zo aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door De Silo Meubels & Zo niet geaccepteerd.

1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te allen tijde per e-mail aan te vragen bij De Silo Meubels & Zo.

1.5 De Silo Meubels & Zo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.


Artikel 2 Offertes

2.1 Alle offertes opgesteld door De Silo Meubels & Zo zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

2.2 Prijsvermeldingen op De Silo Meubels & Zo website (www.desilo.nl), eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.


Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten met De Silo Meubels & Zo komen pas tot stand wanneer De Silo Meubels & Zo een bestelling op haalbaarheid heeft beoordeeld. De Silo Meubels & Zo heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.


Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de De Silo Meubels & Zo website, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ze gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De artikelen van De Silo Meubels & Zo worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending.

5.2 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.

5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door De Silo Meubels & Zo geleverde artikelen en/of diensten te geschieden direct bij levering of per bank voor levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en ontvangt de afnemer een herinnering. Na het verstrijken van 14 dagen na de herinneringsdatum is De Silo Meubels & Zo gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 10% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.

5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Niet tijdige betaling geeft De Silo Meubels & Zo het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

5.6 De Silo Meubels & Zo is te allen tijde gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door De Silo Meubels & Zo te verrichten prestaties.

5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van De Silo Meubels & Zo verrekening van facturen toe te passen.

5.8 Door De Silo Meubels & Zo in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.


Artikel 6 Verzending en aflevering

6.1 De goederen reizen tot het moment van aflevering voor risico van De Silo Meubels & Zo.

6.2 De Silo Meubels & Zo is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6.3 Levering van producten die niet per post verzonden kunnen worden (boven 30 kg of groter dan 1 m²) gebeurt met de bezorgservice van De Silo Meubels & Zo. Wij proberen uw bezorgkosten zo laag mogelijk te houden:
0-30 km: gratis
30-60 km: € 20
60-90 km: € 40
90-120 km: € 50
120-150 km: € 70
150-200+ km: € 90+
Indien uw bestelling boven de € 750 uitkomt, bezorgt De Silo Meubels & Zo gratis.

Let op! Kiest u voor overmaken, dan dient het bedrag de dag voor aflevering op de bankrekening van De Silo Meubels & Zo te staan. Kunnen wij op de ochtend van aflevering het bedrag niet zien, dan is levering niet mogelijk!


Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De Silo Meubels & Zo behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door De Silo Meubels & Zo aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door De Silo Meubels & Zo ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichte of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen De Silo Meubels & Zo van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen De Silo Meubels & Zo en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.


Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. De Silo Meubels & Zo is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van De Silo Meubels & Zo of haar leidinggevend personeel, of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.


Artikel 9 Reclames

9.1 Een personeelslid van De Silo Meubels & Zo zal bij levering samen met de afnemer het product uitpakken en controleren. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer op het moment van levering te worden gedaan. Na afloop van de levering wordt De Silo Meubels & Zo geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat De Silo Meubels & Zo ervan uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

9.2 Reclames geven de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3 Indien een reclame door De Silo Meubels & Zo gegrond wordt bevonden, kan De Silo Meubels & Zo overgaan tot het volgende:

  • A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
  • B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren, waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan De Silo Meubels & Zo worden afgegeven.
  • C: het geleverde terugnemen en de overeenkomst ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10 Garantie

10.1 De Silo Meubels & Zo verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van één (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een foutdiagnose wordt het artikel gerepareerd of gaat het voor reparatie retour naar onze leverancier. Wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Indien reparatie niet mogelijk is, worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze bij De Silo Meubels & Zo nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor de afnemers geldt een omruiltermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum.

10.2 Aanname van een retourmelding gebeurt nadat de afnemer per e-mail een retourmelding inclusief opgave van reden heeft gegeven. Retourmelding dient gestuurd te worden naar info@desilo.nl. Het verdere verloop van de retourmelding wordt dan nader besproken. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken mogelijk voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door De Silo Meubels & Zo op te geven adres.

10.3 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  • B: indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is uitgevoerd.
  • C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen door derden, waaronder ook reparaties die niet door of namens De Silo Meubels & Zo zijn verricht.
  • D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken.
  • E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  • G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door De Silo Meubels & Zo echter geen defect geconstateerd kan worden.

10.4 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.


Artikel 11 Handelsmerk

11.1 De fabrieks- of handelsmerken, dan wel de type-, garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door De Silo Meubels & Zo afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van De Silo Meubels & Zo blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor De Silo Meubels & Zo in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal De Silo Meubels & Zo niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van De Silo Meubels & Zo.

12.3 De afnemer vrijwaart De Silo Meubels & Zo te dezen zake tegen alle aanspraken van derden.


Artikel 13 Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2012 - 2024 De Silo Meubels en Zo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel